Số Tầng: 12

Số Phòng: 60

Địa Chỉ: Nguyễn Thiện Thuật – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa