Số Tầng: 10

Số Phòng: 40

Địa Chỉ: Trần Quý Cáp – TP.Nha Trang – T.Khánh Hòa