Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến bộ đàm cầm tay, hỗ trợ đăng ký tần số, cài đặt và cho thuê bộ đàm